biopythonworkbench.yaml 250 Bytes
Newer Older
Philipp Spohr's avatar
Philipp Spohr committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
name: BioPythonWorkbench

channels:
 - conda-forge
 - bioconda
 - defaults

dependencies:
 - biopython=1.71
 - python=3.7
 - regex
 - openssl = 1.0
 - samtools = 1.9
 - seaborn = 0.9.0
 - scipy = 1.2.1
 - pysam = 0.15.2
 - mpmath = 1.1.0