biopythonworkbench.yaml 284 Bytes
Newer Older
Philipp Spohr's avatar
Philipp Spohr committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
name: BioPythonWorkbench

channels:
 - conda-forge
 - bioconda
 - defaults

dependencies:
 - biopython=1.71
 - python=3.7
 - regex
Jan Hoeckesfeld's avatar
Jan Hoeckesfeld committed
12
13
14
15
16
 - openssl = 1.1.1h
 - samtools = 1.11
 - seaborn = 0.11.0
 - scipy = 1.5.2
 - pysam = 0.16.0.1
Philipp Spohr's avatar
Philipp Spohr committed
17
 - mpmath = 1.1.0
Jan Hoeckesfeld's avatar
Jan Hoeckesfeld committed
18
 - matplotlib-venn=0.11.5